Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


videnskabsteori

Videnskabsteori

Teknikfag & teknologi ved HTX

HTX er den eneste gynmasieuddannelse, som fagmæssigt repræsenterer alle elementer indenfor STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering & Mathematics), hvilket der er stor efterspørgsel på - både nu og i fremtiden. Teknikfaget og teknologi ligner ingeniørfaget - fra de videregående uddannelser - hvor man lærer at arbejde ingeniørmæssigt i en light-version. Der anvendes den samme videnskabsteori som i ingeniørfaget, hvor naturvidenskabelig viden bliver gjort praktisk anvendelig med hensyntagen til samfundsmæssige, miljømæssige og etiske problemstillinger, som ny teknologi afstedkommer.

Fagenes paradoks i SO

Lavbro Teknologis og teknikfags paradoks i forb. med SO (StudieOmrådet) er, at det er nemt at samarbejde med alle andre fag - det er relativ nemt at lave SO-forløb og meningsfulde SOP'er (StudieOmrådeProjekter) med andre fag, men svært at formulere videnskabsteoretisk.

Teknikfag og teknologi lever med den gammeldags opdeling:

  • Naturvidenskab
  • Samfundsvidenskab
  • Humaniora

men hvor hører fagene SO-mæssigt hjemme?

Engineering

Hybrid motor Ingeniørers måde at arbejde på er lig med engineering.

Det engelske ord er dækkende, da det signalerer proces. Ingeniører arbejder med udviklings- & tilblivelsesprocesser og teknologiske udviklingsprocesser. Ingeniør-fagligheder kan være så vidt rækkende, at forskellige ingeniørretninger kan have svært ved at forstå hinandens fagligheder; så det er slet ikke i kernefagligheden (modsat andres fagligheder), hvor fællestrækkene skal findes, men i arbejdsmetoden / processen.

Engineering = ingeniørers måde at arbejde på - en måde, som adskiller sig fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode metodisk såvel som formålsmæssigt, hvor problemet der skal løses er udgangspunktet (ikke teorierne), hvor alle hjælpemidler (fagligheder mm.) er velkommen så længe de bidrager til at udvikle løsninger, hvor succeskriteriet er funktionalitet (ikke sandhed og validitet / reliabilitet).

Motherboard Ingeniører arbejder med en kombination af viden, økonomi, organisation og sociale forhold i deres problemløsning. Genstanden for den ingeniørmæssige problemløsning er teknisk og social – altså hybrid. Arbejdsprocessen er heterogen – en sammenblanding af viden, organisation, økonomi, kultur, teknik, naturvidenskab og derfor også en sammenblanding af naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Teknologi- og teknikfaget (engineering) handler om systematiske arbejdsprocesser, der fører fra problemidentifikation over problemanalyse gennem forskellige faser til et færdigt og testet / evalueret produkt. Fagene er pr. definition problemorienteret (dvs. altid problembaseret projektarbejde, PBL), problemorienteringen kan være bred, samfundsmæssig problemstilling (teknologi), eller snæver teknisk problemstilling (teknikfag).

videnskabsteori.txt · Sidst ændret: 2023/04/01 08:35 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki